4229 Forestville Road, Raleigh NC 27616

Open 0600AM - 0500PM

date

 

Thư Mục Chính

 

 

 

 

 

 

Phật Tích Vạn Hạnh

Google Map

Yahoo

FaceBook

flickr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẩu Sớ Cầu An, Cầu Siêu, Cúng Sao

Cầu An

Cầu Siêu

Cúng Sao

Đàn Dược Sư

 

Vía Quan Âm 2017

Tháng 10

An Vị Tôn Tượng

 

Bộ Hình Xây Dựng Chánh Điện

 

 

 

Sinh Hoạt 2016

Thọ Bát Quan Trai 2016

Giới Đàn Bồ Bát Tại Gia 2016

Giới Đàn Bồ Bát Tại Gia

Mùa Đông 2009

Các Phái Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương Trình Sinh Hoạt Năm 2017

Ngày 20 tháng 11 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:30 Am Vía Phật A Di Đà

 
Dec. 18, 2016

Ngày 30 tháng 12 Âm Lịch năm Bính Thân.

07:30 Pm Đưa Chư Tiên

Jan. 22, 2017

Ngày 25 tháng 12 Âm Lịch năm Bính Thân.

11:45 Pm Đón Giao Thừa ( Tết Cổ Truyền )

Jan. 27, 2017

Ngày 1 tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Khai Kinh Cầu An & Cúng Ngọ

07:30 Pm Khai Kinh Dược Sư ( 7 Đêm )

Jan. 28, 2017

Ngày 8 tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Dậu.

7:30 Pm Cúng Sao Hội

Feb. 04, 2017

Ngày 16 tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Cúng Rằm Tháng Giêng ( Thượng Ngươn )

Feb. 12, 2017

Ngày 22 tháng 2 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Mar. 19, 2017

Ngày 19 tháng 4 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Đại Lể Phật Đản Sanh

May 14, 2017

Ngày 22 tháng 6 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Aug. 13, 2017

Ngày 13 tháng 7 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Đại Lể VU LAN & BÁO HIẾU ( Trung Ngươn)

Sep. 03, 2017

Ngày 17 tháng 9 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Nov. 05, 2017

Ngày 16 tháng 10 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

11:30 Am Cúng Rằm Tháng 10 ( Hạ Ngươn )

Dec. 03, 2017

 

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai Năm 2017

 

Ngày 8 tháng 2 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Mar. 05 , 2017

Ngày 6 tháng 3 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Apr. 02 , 2017

Ngày 12 tháng 4 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

May 07 , 2017

Ngày 10 tháng 5 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jun. 04 , 2017

Ngày 16 tháng 6 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jul. 09 , 2017

Ngày 15 tháng 6 Âm Lịch năm Đinh Dậu. ( Nhuận )

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Aug. 06 , 2017

Ngày 20 tháng 7 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Sep. 10 , 2017

Ngày 12 tháng 8 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Oct. 01 , 2017

Ngày 17 tháng 9 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Nov. 05 , 2017

Ngày 16 tháng 10 Âm Lịch năm Đinh Dậu.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Dec. 03, 2017

 

 

 

Hình Ảnh Lể An Vị Tôn Tượng Bổn Sư Mâu Ni 2017

 

 

 

 


 

Phật Tích Vạn Hạnh